Citaat uit Interdepartementaal Beleidsonderzoeksrapport (IBO) Praktisch en effectief van de Commissie Jurgens inzake Kwaliteitseisen Tolken en Vertalers de dato februari 2005.

ďDe afnemers binnen het justitiŽle domein zijn krachtens het Wetsvoorstel gerechtstolken en beŽdigde vertalers aangewezen op geregistreerde tolken en vertalers. Daarmee hebben de justitieafnemers belang bij een voldoende groot aanbod van tolken en vertalers die over de vereiste competenties beschikken.

Daarmee is tevens het belang van opleidingen voor tolken en vertalers gegeven. Nederland en Vlaanderen bieden een aantal opleidingsmogelijkheden die in dit kader van belang zijn, van talenstudies tot opleidingen voor tolken en vertalers en gespecialiseerde opleidingen op het gebied van juridische terminologie. Het Kwaliteitsinstituut zou met de opleidingen actief het beroepsprofiel van tolk en vertaler van deze opleidingen kunnen toesnijden op de wensen van organisaties in het justitiŽle domein. Voorts zou het Kwaliteitsinstituut ook de Minister van Justitie kunnen adviseren om de inrichting van een opleiding in een voor het justitiŽle domein belangrijke taal te stimuleren.

Permanente educatie
Sommige competenties van tolken en vertalers worden niet alleen in de opleiding maar ook in de praktijk verworven. De verwerving in de beroepspraktijk kan door middel van permanente educatie worden geborgd. Zoals uit hoofdstuk 5 duidelijk wordt, geldt dit voor de competenties integriteit, attitude, kennis van Nederland en het vreemde land en tolk- en vertaalvaardigheden.

Het onderhouden van het vereiste niveau van beheersing van deze competenties vraagt inspanningen van de tolk en de vertaler; de Commissie wijst hiervoor primair op de beschikbaarheid van het bestaand cursusaanbod dat gericht is op het vak van tolk en vertaler. De Commissie ziet het aanbieden van onderwijs niet als een verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Branche- en reguliere onderwijsinstellingen kunnen zorgen voor het aanbod en doen dit al. Gezien de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie acht de Commissie het wel geboden dat het Kwaliteitsinstituut een stimulerende rol speelt ten aanzien van het opleidingenaanbod teneinde een goede aansluiting op de behoefte van de afnemers van tolk- en vertaaldiensten te bewerkstelligen. Deze stimulerende rol kan gericht zijn op de bevordering van de totstandkoming van opleidingsmogelijkheden voor specifieke justitiedoeleindenĒ

Site Meter